Časový harmonogram

Harmonogram prác na príprave, postupe obstarania a prerokovávania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 vychádza z minimálne určených lehôt ustanovených v stavebnom zákone.

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zabezpečujú odborne spôsobilé osoby referátu územného plánovania ÚKSK - Ing. arch. Mareková a Ing. arch. Soročinová.
Oznámenie o začatí obstarávania v zmysle stavebného zákona bolo zverejnené na vývesnej tabuli a na web stránke KSK. Oznámenie bolo odoslané písomne všetkým obciam v Košickom kraji, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a odborným organizáciám, na základe ktorých evidujeme ďalšie podnety k zmenám a doplnkom ÚPN VÚC.
Postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na základe splnených požiadaviek na uvedenú zákazku bol vybraný spracovateľ Ing. arch. Viktor Malinovský.

KSK, referát ÚP zabezpečuje zmeny a doplnky ÚPN VÚC nasledovným postupom:

 • do 30. mája 2013 – súťaž na výber spracovateľa
 • 30. mája 2013 – zverejnenie Oznámenia o začatí obstarávania
 • 13. júna 2013 – dátum účinnosti zmluvy o dielo
 • do 30. júna 2013 – zozbieranie požiadaviek, podkladov a informácii od oslovených subjektov (priebežne prijímané do 15. júla 2013)
 • do 30. novembra 2013 – spracovanie návrhu ÚPN VÚC – ZaD 2014 na prerokovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas prác sa uskutočnia pracovné rokovania s dotknutými subjektmi.
 • december 2013 – verejné prerokovanie
 • január 2014 – osobitné prerokovanie s poslancami Zastupiteľstva KSK
 • do 28. februára 2014 – vyhodnotenie pripomienok
 • do 15. apríla 2014 – zapracovanie pripomienok do návrhu ÚPN VÚC Košického kraja – Zmeny a doplnky 2014 a v zmysle stavebného zákona predloženie na preskúmanie územného plánu na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • do 15. mája 2014 – vyhotovenie čistopisu návrhu ÚPN VÚC Košického kraja Zmeny a doplnky 2014 na rokovanie v Zastupiteľstve KSK
 • jún 2014 – predpokladané schvaľovanie v Zastupiteľstve KSK
 • do 30. septembra 2014 – uloženie dokumentácie ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 22.07.2013 06:00
Upravené: 12.09.2013 12:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001