Regionálny operačný program

 

 

Regionálny operačný program (ďalej len ROP) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s cieľom naplniť súčastné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Oblasť regionálnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľstva na podporovanom území a je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktívnosti územia pre lokalizáciu investícií.

V programovom období 2007-2013 je Kohézna politika EÚ realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania príspevkov z fondov EÚ na napĺňanie jej troch hlavných cieľov : Konveregencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Európska územná spolupráca.

ROP priamo nadväzuje na ciele a priority identifikované na úrovni Národného strategického a referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR“) ako základného strategického programového dokumentu SR pre oblasť kohéznej a regionálnej politiky. Špecifická priorita číslo1.1 Regionálna infraštruktúra NSRR je v programovom období 2007-2013 realizovaná predovšetkým prostredníctvom ROP, a tým výrazne prispieva k napĺňaniu strategickej priority číslo 1 NSRR, ktorou je Infraštruktúra a regionálna dostupnosť.

Oprávneným územím pre ROP je územie cieľa Konvergencia, t.j. v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“) a Kohéznom fonde (ďalej len KF) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 ide o územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 200-2002, je menej ako 75% priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenskej republiky ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko).

Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EU sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) na úrovni regiónov NUTS 3.  Zámerom Riadiaceho orgánu pre ROP je, aby počas programového obdobia 2007-2013 vykonávali samosprávne kraje (úroveň NUTS 3) úlohu SO/RO pre oblasti podpory zamerané na regionálne komunikácie, regeneráciu sídel a infraštruktúru cestovného ruchu. Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR k návrhu aktualizácie NSRR a  uznesenie vlády SR č.1014/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým bol schválený návrh ROP.

 

 Tento text má len informatívny charakter. Detailný popis je obsahom "ROP" a "Programového manuálu ROP", ktoré sú dostupné na stránke www.ropka.sk

Implementácia ROP

Všetky dostupné informácií o implementácii ROP nájdete na : www.ropka.sk/implementacia-rop/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.07.2016 09:47
Upravené: 28.09.2016 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001