Často kladené otázky

16.11.2017 - Chod MAS

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na financovanie Chodu MAS. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

7.9.2017 - PITNÁ VODA, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD, KANALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC421-2017-19

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

14.7.2017 - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) ŠC 2.1.1. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

28.6.2017 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

24.5.2017 - ZDRAVOTNÍCTVO, kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

  • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie k výzve na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti IROP-PO2-SC213-2017-20. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

3.5.2017 - CYKLOTRASYkód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

  • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy(predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-15. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

3.5.2017 - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

  • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 22.2.2017 -   STREDNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC223- PZ-2016-3, IROP-PO2-SC223-2016-14

  • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č.1 z 13.2.2017 ( kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3) nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky :  www.mpsr.sk

22.2.2017 - ZÁKLADNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

  • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č.1 z 13.2.2017 ( kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2) nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky : www.mpsr.sk   

29.11.2017  ( AKTUALIZOVANÉ - 27.04.2017) - MATERSKÉ ŠKOLY,   Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10 

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnilo aktualizovaný dokument Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klarifikácie povinných príloh ŽoNFP (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10). Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.11.2016 09:20
Upravené: 20.11.2017 07:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo