Často kladené otázky

22.11.2022 - FAQ -PRÍPRAVA REGIONÁLNYCH PROJEKTOV 

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

21.7.2022 - FAQ - CATCHING-UP REGIONS

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 . Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

21.4.2022 - ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

14.4.2022 - FAQ - CATCHING-UP REGIONS

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 . Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

21.12.2021 - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

21.12.2021 - FAQ - CESTY

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

30.11.2021 -FAQ - SOCIÁLNE SLUŽBY/JASLE

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

2.11..2021 - FAQ - STREDNÉ ŠKOLY

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

24.9.2021 - FAQ - CYKLTRASY REACT

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

10.8.2021 - FAQ - MATERSKÉ ŠKOLY  č. 67

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Viac informácií nájdete na linku :www.mpsr.sk

10.8.2021 - FAQ - ZÁKLADNÉ ŠKOLY  BSK - PO7

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja , kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

16.7.2021 - FAQ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Aktualizácia 

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

22.4.2021 - FAQ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

29.3.2021 - FAQ - Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) , Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

23.2.2021 - FAQ - Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) , Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

30.11.2020  - FAQ - STREDNÉ ŠKOLY Catching-up Regions

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) , STREDNÉ ŠKOLY Catching-up Regions. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

12.12.2019 - FAQ - Otázky a odpovede k prioritnej osi 5

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k prioritnej osi 5. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

20.9.2019 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,kód výzvy: IROP - PO1-SC11-2019-44

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,kód výzvy: IROP - PO1-SC11-2019-44. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

10.8.2018 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

23.5.2018 - SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni , kód výzvy : IROP-PO2-SC221-PZ-2018-6 . Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

17.5.2018 - Implementácia stratégií MAS

 • Otázky a odpovede 3 k Výzve na implementáciu stratégií MAS . Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

30.4.2018 - Implementácia stratégií MAS

 • Otázky a odpovede 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS . Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

25.4.2018 - Implementácia stratégií MAS

 • Otázky a odpovede 1 k Výzve na implementáciu stratégií MAS . Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

16.11.2017 - Chod MAS

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na financovanie Chodu MAS. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

7.9.2017 - PITNÁ VODA, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD, KANALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC421-2017-19

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

14.7.2017 - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) ŠC 2.1.1. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

28.6.2017 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

24.5.2017 - ZDRAVOTNÍCTVO, kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

 • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie k výzve na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti IROP-PO2-SC213-2017-20. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

3.5.2017 - CYKLOTRASYkód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

 • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy(predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-15. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

3.5.2017 - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

 • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 22.2.2017 -   STREDNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC223- PZ-2016-3, IROP-PO2-SC223-2016-14

 • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č.1 z 13.2.2017 ( kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3) nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky :  www.mpsr.sk

22.2.2017 - ZÁKLADNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 • Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č.1 z 13.2.2017 ( kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2) nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky : www.mpsr.sk   

29.11.2017  ( AKTUALIZOVANÉ - 27.04.2017) - MATERSKÉ ŠKOLY,   Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10 

 • Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klarifikácie povinných príloh ŽoNFP (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10). Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.11.2016 09:20
Upravené: 22.11.2022 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine