Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC211-2017-17 (2.,3.a 4.kolo)

2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

- Záverečná správa výzvy - 2 .kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Posudzované časové obdobie výzvy: 2.kolo (26.08.2017 – 24.11.2017)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

- Záverečná správa výzvy - 3 .kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej            formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Posudzované časové obdobie výzvy: 3.kolo (25.11.2017 – 26.02.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

- Záverečná správa výzvy - 4 .kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Posudzované časové obdobie výzvy: 4.kolo (27.02.2018 – 28.05.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.03.2019 12:38
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine