Usmernenie k aktualizácii č. 14 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. V nadväznosti na aktualizáciu č. 14 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, ktorej predmetom bolo navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územie – RIÚS Košického kraja, RO pre IROP v súlade s kap. 3.3. Využitie zásobníka žiadostí o NFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF pristupuje k aplikácii zásobníka projektov.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine