Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 16. 8. 2017.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 1 572 176 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 0,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.08.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka