Aktuality odboru SO pre IROP

27.05.2021

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument
AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59.
 
27.05.2021

Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Špecifický cieľ :2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 
26.05.2021

Oznam o vydaní jednotnej príručky k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre všetkých žiadateľov/prijímateľov čerpajúcich finančné prostriedky z eurofondov

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „MZ SR ako SO pre IROP“) oznamuje, že pre žiadateľov a prijímateľov je vypracovaný dokument „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu VO a obstarávania“ (ďalej len „jednotná príručka k procesu VO“), ktorú vydal centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 
25.05.2021

Výzva č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Prioritná os :4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku.
 
25.05.2021

Výzva č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).


Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 09:54
Upravené: 17.09.2021 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról