Vzácny nález bronzových prílb

Koncom roka 2017 boli na východnom Slovensku objavené dve bronzové prilby pochádzajúce z mladšej doby bronzovej. Našli sa v katastri obce Trhovište, okr. Michalovce pri zbere húb. Nálezca nález zo zvedavosti odkryl, podľa jeho svedectva ho tvorili dve bronzové prilby, čiastočne vsunuté do seba, dva páry lícnych chráničov a 2 špirálovité náramenice, uložené vedľa prílb.

Bronzové prilby nájdené v katastri obce TrhovišteNásledne sa skontaktoval s pracovníkmi  Východoslovenského múzea v Košiciach a koncom januára tohto roku nájdené predmety doniesol do Východoslovenského múzea.

Lokalizáciu prílb potvrdila obhliadka miesta nálezu, ktorá sa uskutočnila v apríli 2018. Zúčastnili sa na nej pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a múzea, ktorí miesto nálezu a jeho najbližšie okolie podrobne preskúmali a zachytili aj zvyšky nehlbokej jamy, v ktorej boli bronzové predmety pôvodne uložené.

Z objaveného súboru bronzových predmetov sú najpozoruhodnejšie dve bronzové prilby, ktoré sú typovo zhodné. Napriek tomu, že prilby sú z časti poškodené, neznižuje význam ich nálezu                    a historickú hodnotu. Nálezy prílb z doby bronzovej sú málo časté nielen na našom území ale  aj v celej Európe - známych je okolo 120 exemplárov rôznych typov.

Prvé bronzové  prilby sa objavujú v Stredomorí v krétsko – mykénskom okruhu, datované do 14. storočia pred Kristom.  Na Slovensku sú podobné kužeľovité prilby a  ich fragmnety známe z dávnejšie objavených nálezov v Lúčkach, Spišskej Belej či Žaškova.

Bronzová prilba nájdená v katastri obce TrhovištePrilby s hrebeňom z Trhovišta sú západoeurópskeho pôvodu, odlišné podľa ich vyhotovenia z dvoch dielov. Priliehavé analógie k nim nájdeme iba vo východoalpskej oblasti, odkiaľ sú známe doteraz iba tri takéto prilby. Tie sú datované do mladšej doby bronzovej (12. storočia pred Kristom). Pôvod prílb nie je jednoznačne známy, ale väčšina bádateľov sa zhoduje v názore, že ich mohli vyrobiť v dielňach niekde na severe Apeninského polostrova. Tvorili zrejme významný artikel obchodu, dovážaný pravdepodobne pre najvyššiu spoločenskú elitu (vojenských náčelníkov), ktorá sa honosila nielen kovovými prilbami ale aj panciermi, ktoré poznáme aj z nálezov z územia východného Slovenska.  

V Čiernej nad Tisou bola už dávnejšie objavená celá chrbtová časť plechového panciera. Novšie bol nájdený fragment panciera aj v Šarišských Michaľanoch. Prilby aj panciere boli viac vonkajším výzorom a symbolom postavenia a moci ich nositeľov ako skutočnou ochranným výstrojom v boji. Podobný charakter mohli mať aj obe špirálové náramenice, ktoré vzhľadom na priemer ich vinutí boli najskôr doplnkom odevu žien. Obidve prilby z Trhovišťa boli nepochybne používané (nosené) a obidve aj vo svojej dobe opravované. Dva páry lícnych chráničov, obidve odlišné štýlom výzdoby, boli na prilbách použité sekundárne.

Objavené bronzové predmety možno bezpochyby označiť ako depot – súbor zámerne do zeme uložených predmetov. Dôvod uloženia však ostáva otázny. Možno to bol iba strach pred odcudzením, možno obeta neznámym božstvám vykonaná neďaleko starej obchodnej cesty.

Autor/zdroj: PhDr. Dárius Gašaj
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2018 12:34
Upravené: 22.07.2021 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine