Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 197/21/2022/8

-

Číslo v CRZ*:

197/21/2022/8

Číslo zmluvy:

1954/2022/ORR-10074

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

3.1 Zhotoviteľ sa vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť riadne a včas zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo „Zmena využitia účelu objektu „sklad-posilňovňa“ na „centrum environmentálnej výchovy Klimapark Kysak““ (ďalej ako „Dielo“ alebo „dielo“) v rozsahu podľa dokumentácie zmysle bodu 3.2 Zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve. 3.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu: 3.2.1 Zmluva o dielo vrátane jej príloh a súčastí. 3.2.2 Projektová dokumentácia „Zmena využitia účelu objektu „Sklad- posilňovňa“ na „centrum environmentálnej výchovy Kysak“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou VM PROJEKT. s.r.o ako príloha č. 1 tejto Zmluvy. 3.2.3 Rozhodnutia príslušných orgánov, a o najmä: Stavebné povolenie Obce Kysak, č. 312/2021-Ky zo dňa 28.10.2021, právoplatné 9.11.2021. 3.2.4 Opis predmetu zákazky vrátane príloh. 3.2.5 Ponuka Zhotoviteľa predložená na základe vyžiadania Objednávateľa v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto Zmluva (ďalej aj „zadávacia dokumentácia“). Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto Zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy. 3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s povahou a rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri predložení svojej ponuky: 3.3.1 prevzal od Objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 3.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 3.3.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny za Dielo; 3.3.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky Zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a jednaní ktoré jej predchádzali . 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli Zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 3.3.1 až 3.3.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 3.5 Dielo bude zhotovené v súlade so zadávacou dokumentáciou Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov. 3.6 Dielom sa na účely Zmluvy rozumie: „Zmena využitia účelu objektu „sklad - posilňovňa“ na „centrum enviromentálnej výchovy Klimapark Kysak““ podľa projektovej dokumentácie „Zmena využitia účelu objektu „Sklad- posilňovňa“ na „centrum environmentálnej výchovy Kysak“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou VM PROJEKT. s.r.o.“,číslo OS21026RP, podľa podmienok v Rozhodnutí Stavebné povolenie Obce Kysak. Č- 312/2021-Ky zo dňa 28.10.2021, právoplatné 9.11.2021 (ďalej len „rozhodnutie“) v rozsahu a za podmienok podľa bodu 3.2 Zmluvy. Pri vytváraní Diela podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ vykonávať činnosti pre Objednávateľa, a to v nasledovných etapách: Etapa číslo 1. 001 Búracie práce Etapa číslo 2. 002 Komunikácie a spevnené plochy Etapa číslo 3. 01 Hrubá stavba Etapa číslo 4. 02 Izolácie a úpravy povrchov Etapa číslo 5. 03 Výplne otvorov Etapa číslo 6. 04 Strecha a fasáda Etapa číslo 7. 05 Ostatné dokončovacie práce Etapa číslo 8 . E-113, E-114, E-115 Vykurovanie, chladenie a vzduchotechnika Etapa číslo 9. E-116 Zdravotechnika, vrátane SO-201 Areálový rozvod pitnej vody a SO-203 Areálová splašková kanalizácia Etapa číslo 10. E-117 Elektroinštalácia Etapa číslo 11. SO-202 Areálová dažďová kanalizácia Etapa číslo 12. SO-301 Prípojka NN 3.7 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za škodu spôsobenú zhotoviteľom objednávateľovi sa považuje každá korekcia príslušného riadiaceho orgánu pre porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov objednávateľom, ktorej príčina nastala na strane zhotoviteľa nedodržaním podmienok a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na náhradu škody, t.j. riadiacim orgánom uloženej korekcie, je objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 3.8 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 3.9 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 3.10 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa. 3.11 Bez ohľadu na ustanovenia bodu 3.10 si objednávateľ vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.

Zmluvná strana :

objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: DRS Tech, s.r.o., Pribinova 558/23, 960 01 Zvolen, IČO: 34137947, Matej Čásár

Hodnota zmluvy:

1 149 538,70 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

23.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

29.03.2022

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

Podľa článku 16 Zmluvy, Záverečné ustanovenia, bod Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok: po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania sa bude považovať deň doručenia správy z následnej ex-post kontroly zo strany Poskytovateľa NFP so záverom, že neboli identifikované také nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. neboli zistené neoprávnené výdavky nad rámec rozpočtu Objednávateľa. Po doručení správy z následnej ex-post kontroly bude Objednávateľ bezodkladne informovať Zhotoviteľa a po dni zverejnenia tejto Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z na webovom sídle Objednávateľa. V prípade ak dokumentácia zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP nebude zo strany poskytovateľa nenávratného príspevku ním poverenej osoby schválená, táto skutočnosť zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia náhrady, resp. kompenzácie nákladov Zhotoviteľovi, nároku na odstupné, náhradu škody či ušlého zisku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32