Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 533/15/2021/17

-

Číslo v CRZ*:

533/15/2021/17

Číslo zmluvy:

6693/2021/OK-35997

Názov:

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6693/2021/OK/35997

Predmet:

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021, vyhlásenej dňa 05.10.2020; program 1.2 Regionálne podujatia (ďalej v texte „výzva“). 2. Prijímateľ predložil Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom: Gamefair 2021, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte „žiadosť“, „projekt“ alebo „podujatie“). Účel 2 a aktivity projektu sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti je rozpočet projektu (ďalej len „rozpočet“). 3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na realizáciu projektu dotáciu vo výške 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur). 4. Prijímateľ má povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške 555,60 EUR (slovom: päťstopäťdesiatpäť eur šesťdesiat centov).

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: 21Games OZ, Americká trieda 1, 040 13 Košice, IČO: 52118746, Samuel Parlagi

Zmluvná strana :

sprostredkovateľský orgán: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka

Hodnota zmluvy:

5 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

30.09.2021

Účinnosť zmluvy:

01.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32