Zástupcu riaditeľa školy pre všeobecné vzdelávanie

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre všeobecné vzdelávanie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancovch,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vedúcich pedagogických zamestnancov v súlade s platnou legislatívou,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na podobnom type školy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • stručná koncepcia rozvoja školy,
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas so spracovaním  osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 16 zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Iné kritéria a požiadavky:

 • pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage,
 • skúsenosti s preklápaním štátneho vzdelávacie programu do školského vzdelávacieho programu,
 • prax v oblasti riadenia a implementácie projektov vítaná,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • skúsenosť v vedením triednej dokumentácie,
 • schopnosť zorganizovať maturitné skúšky a talentové skúšky.

Odmeňovanie
Plat zamestnanca bude stanovený v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 01.01.2020.

Termín a miesto podania prihlášky:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Zástupca riaditeľa školy pre všeobecné vzdelávanie, neotvárať!“ na adresu:

Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
040 01 Košice

Prijímanie žiadostí do: 09.09.2022
Termín ukončenia výberového konania: 23.09.2022
Termín nástupu do zamestnania: 01.10.2022

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová
Email.: ekonom@supke.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2022 15:47
Upravené: 25.08.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001