Výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy pre odbornú činnosť a marketing

Riaditeľ Školy úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, 040 01 v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 2. absolvovanie I. atestácie
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • stručná koncepcia rozvoja školy
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas so spracovaním  osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 10 zákona č. 317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage
 • skúsenosť so spracovaním dát
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr dňa  20. 6. 2019 na adresu Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, 040 01 v zalepenej obálke s označením: „Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu“

Autor/zdroj: Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.05.2019 12:52
Upravené: 30.05.2019 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001