Zástupca riaditeľa školy

Riaditeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča. Exnárova 8, Košice v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore, ktorý je využiteľný pre pedagóga konzervatória.
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na podobnom type školy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 16 zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Iné kritériá a požiadavky:

 • pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage,
 • absolvovanie I. atestácie,
 • znalosť Štátneho a školského vzdelávacieho programu,
 • prax v oblasti riadenia a implementácie projektov,
 • skúsenosti s prípravou maturitných skúšok, absolventských skúšok,  prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok výhodou
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou

Odmeňovanie

Plat zamestnanca bude stanovený podľa zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 01.01.2020.

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Zástupca riaditeľa školy, neotvárať!“ najneskôr dňa 31.03.2022 do 12:00 hod na adresu:
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, 040 22 Košice

Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Galovics, robert.galovics@konja.eu

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 31.03.2022. do 12:00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2022 08:14
Upravené: 11.03.2022 08:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001