Výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy pre elokované pracoviská

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava n/Bodvou vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: Zástupcu riaditeľa školy pre elokované pracoviská.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 2. absolvovanie I. atestácie
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • stručná koncepcia rozvoja školy
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 10 zákona č.317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • pedagogická prax na podobnom type školy
 • znalosť práce na PC
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr dňa  30.11.2017    na adresu: Strednej odbornej školy-  Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01  Moldava nad Bodvou v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na miesto Zástupcu riaditeľa školy pre elokované pracoviská“

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2017 15:00
Upravené: 27.10.2017 08:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001