Výberové konanie na zástupcu riaditeľa Gymnázia a základnej školy

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola, Kuzmányho 6, Košice.

Počet voľných miest: 2.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • prvá atestácia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme - § 3 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • ovládanie štátneho a maďarského jazyka slovom a písmom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • koncepcia rozvoja školy
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie
 • znalosť práce s PC
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 11. 2014 na riaditeľstvo Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice.

Obálku označte heslom „Výberové konanie G a ZŠ“.

Autor/zdroj: Mgr. Csurkó Eva, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2014 12:10
Upravené: 28.10.2014 12:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001