Výberové konanie na vedúceho úseku starostlivosti o klienta

Štatutárny zástupca ANIMA – Domova sociálnych služieb v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúceho úseku starostlivosti o klienta ANIMA – Domova sociálnych služieb.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domova sociálnych služieb so sídlom Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31954723
 • Názov pracovného miesta: vedúci úseku starostlivosti o klienta
 • Miesto výkonu práce: ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
 • ANIMA – Domova sociálnych služieb so sídlom Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce,
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (6. platová trieda) základná zložka min. 723,00 €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  sociálna práca
 • Ovládanie práce s PC – Microsoft Office
 • Základný prehľad platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  Zákonník práce)
 • Minimálne 1 rok v riadiacej funkcii

III.  Iné kritéria a požiadavky

 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie vedúceho zamestnanca
 • Skúsenosti s riadením ľudských zdrojov
 • Bezúhonnosť
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • Schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti,
 • Schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia,
 • Precíznosť, dôslednosť, komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Vypracovaný projekt  - „Projekt na zvýšenie kvality sociálnych služieb na úseku starostlivosti o klienta“ v rozsahu max. 2 x A4 formát,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z .z..

V.  Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia vypracovaného projektu a odpovede na otázky členov výberovej komisie). Výberová komisia pozostáva z troch členov.

VI.  Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená  najneskôr dňa 02. 08. 2019 do 11.00 hod. na adresu: : ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci úseku starostlivosti o klienta“ - Neotvárať.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII.  Iné

Štatutárny zástupca podľa výsledkov výberového konania úspešného uchádzača poverí vedením úseku od 01.09.2019.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.07.2019 14:00
Upravené: 08.07.2019 14:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001