Výberové konanie na vedúceho úseku sociálnej rehabilitácie

IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a úseku sociálnej rehabilitácie v strediskách Prakovce a Matilda Hute.

Záujemcovia o uvedenú pracovná pozíciu prihlášku do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou do troch týždňov odo dňa zverejnenia vyhlásenia výberového konania na stránke www.dssprakovce.sk na adresu:
IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62 Prakovce.

Prihlášku aj s prílohami je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ, najneskôr do 31. 10. 2019, osobne na sekretariát v čase do 15,00 hod.
Uzávierka na predkladanie prihlášok o obsadenie pracovnej pozície je do 31. 10. 2019 vrátane (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke)

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štrukturovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný návrh koncepcie riadenia úseku  sociálnej rehabilitácie,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v požadovaných dokladoch
 • presná adresa pre doručenie písomností a telefonický kontakt

Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca.
 2. Minimálne 1 rok v riadiacej funkcii

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • pracovné skúsenosti v oblasti sociálnej práce,
 • znalosť legislatívy v oblasti zákonníka práce a zákona o práci vo verejnom záujme
 • organizačné a riadiace schopnosti, osobnostné predpoklady na výkon funkcie
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • schopnosť pracovať v tíme, svedomitosť, zodpovednosť, profesionalita, záujem a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • Plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • Predloženie prihlášky o zaradenie do výberového konania
 • Predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Odmeňovanie:

V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (základná zložka mzdy 729,00 € zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie, osobné ohodnotenie).

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia vypracovaného projektu a odpovede na otázky členov výberovej komisie).

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Alžbeta Leitnerová, Mgr. Jolana Pisková
E-mail: dss.prakovce@nextra.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky a požadované predpoklady na pracovnú pozíciu, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Autor/zdroj: Alžbeta Leitnerová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.10.2019 12:39
Upravené: 17.10.2019 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001