Výberové konanie na vedúceho úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie

ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúceho úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie.

Požadované  kvalifikačné  predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
 • minimálne 3 ročná prax v odbore sociálna práca,
 • zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Iné kritéria a požiadavky: 

 • pokročilá úroveň práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet),
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • základná znalosť právnych noriem z oblasti sociálnych služieb,  zákon č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27.apríla 2016.

Odmeňovanie:

Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej  730,50 eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • písomný návrh koncepcie riadenia úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa  tak, aby boli doručené najneskôr dňa 26.7.2019 do 14.00 hod. na adresu: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručili všetky požadované doklady v uvedenom termíne.

Autor/zdroj: PhDr. Ščerbáková Marianna, poverená riadením
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2019 14:00
Upravené: 01.07.2019 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001