Výberové konanie na vedúceho technického úseku

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, 075 01 Trebišov v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúceho technického úseku LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS so sídlom Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov, IČO: 00035777.
 • Názov pracovného miesta: vedúci technického úseku.
 • Miesto výkonu práce: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov.
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (5. platová trieda) základná zložka min. 629,00 €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • ukončené úplné stredné vzdelanie,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
 • základná znalosť právnych noriem z oblasti sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, Zákonník práce).

III. Iné kritéria a požiadavky

 • osobnostné predpoklady na výkon funkcie vedúceho zamestnanca,
 • bezúhonnosť,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti,
 • schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, riadiace a organizačné zručnosti,
 • schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť, komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená najneskôr dňa 22. 07. 2019 do 15.00 hod. na adresu: : LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišove. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci technického úseku“ - neotvárať.

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Autor/zdroj: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2019 14:00
Upravené: 11.07.2019 14:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001