Výberové konanie na vedúceho referátu Informačno-poradenského centra

Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na funkciu: vedúci referátu Informačno-poradenského centra

a) kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

b) iné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • precíznosť a samostatnosť,
 • klientsky orientovaný prístup,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie.

c) výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014-2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020,
 • odborná prax v dĺžke minimálne dvoch rokov v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom, príp. referenciou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
 • skúsenosti v komunikačnej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka alebo iného cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni.

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • motivačný list.

Výška mzdy: od 1300 EUR

Žiadosť o účasť na výberovom konaní musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, Odbor projektov a investícií, IPC - Neotvárať“   na adresu: Košický samosprávny kraj, Personálne oddelenie, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice tak, aby bola doručená najneskôr dňa 27.5.2019. O termíne a mieste konania výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2019 13:00
Upravené: 17.05.2022 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001