Výberové konanie vedúceho Odboru kultúry a cestovného ruchu

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúci Odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.

Úplné znenie po zmene zo dňa 30.11.2018

 1. Základné informácie pre záujemcov
  • Názov pracovného miesta: vedúci Odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
  • Miesto výkonu práce: Košický samosprávny kraj Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
  • Výška mzdy: 2 000,- Eur mesačne
    
 2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • prax na riadiacej pozícii v orgáne verejnej správy alebo štátnej správy
  • prehľad v oblasti kultúry a umenia
  • ovládanie práce s PC - Microsoft Office alebo iný kancelársky balík, mailový klient, textový editor, tabuľkový editor, spracovanie hromadnej pošty, elektronický kalendár a prideľovanie úloh plánovanie schôdzí a stretnutí.
  • znalosť zákonov v oblasti verejnej správy a kultúry, minimálne:
   • Ústava SR, zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite,
   • zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, zákon č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
   • zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.
      
 3. Iné kritéria a požiadavky
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
  • bezúhonnosť
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • samostatnosť
  • organizačné zručnosti,
  • uvažovanie v súvislostiach,
  • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
  • precíznosť, dôslednosť,
  • komunikatívnosť, asertivita
  • schopnosť zvládať záťažové situácie,
  • diskrétnosť.
    
 4. Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • vypracovaný projekt – zámer smerovania odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja a skvalitňovanie jeho  činnosti s dôrazom na vytváranie podmienok na čerpanie dostupných finančných zdrojov pre oblasť kultúry,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
    
 5. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania
  Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.
  Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:
  1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (z platnej legislatívy úseku kultúry a cestovného ruchu, preneseného výkonu štátnej správy, oblasti výkonu samosprávy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí. Výberová komisia pre písomnú časť pozostáva z 3 členov.
  2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť  pozostáva z 5 členov.

   Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou časťou, v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.
    
 6. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov
  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 11.1.2019 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci odboru kultúry a cestovného ruchu KSK - neotvárať“.
   
 7. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania
  Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
   
 8. Iné
  Uchádzači, ktorí absolvujú písomnú a ústnu časť v zmysle článku V. budú vyzvaní na verejnú prezentáciu svojich odborných znalostí a manažérskych schopností. Verejná prezentácia uchádzačov sa uskutoční za prítomnosti verejnosti.
    

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.11.2018 09:00
Upravené: 13.05.2022 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001