Výberové konanie na vedúceho Odboru financií

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúci Odboru financií Košického samosprávneho kraja.

Úplné znenie po zmene zo dňa 30.11.2018

 1. Základné informácie pre záujemcov
  • Názov pracovného miesta: vedúci Odboru financií Košického samosprávneho kraja
  • Miesto výkonu práce: Košický samosprávny kraj Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
  • Výška mzdy:  2 000,- € mesačne
    
 2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (technického alebo ekonomického zamerania),
  • prax na riadiacej pozícii v orgáne verejnej správy alebo štátnej správy
  • ovládanie práce s PC - Microsoft Office alebo iný kancelársky balík, mailový klient, textový editor, tabuľkový editor, spracovanie hromadnej pošty, elektronický kalendár a prideľovanie úloh /plánovanie schôdzí a stretnutí, ekonomické nástroje.
  • základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2018 v znení neskorších predpisov, vedenie verejných financií a správy, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákony a nariadenia spojené s výkonom funkcie vedúceho odboru.) Znalosť problematiky samosprávy vyšších územných celkov: zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov, zásady hospodárenia s majetkom KSK,
  • zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
      
 3. Iné kritéria a požiadavky
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
  • bezúhonnosť
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • samostatnosť
  • organizačné zručnosti,
  • uvažovanie v súvislostiach,
  • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
  • precíznosť, dôslednosť,
  • komunikatívnosť, asertivita
  • schopnosť zvládať záťažové situácie,
  • diskrétnosť.
     
 4. Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • vypracovaný projekt – smerovania Odboru financií ako kľúčového odboru pre zabezpečenie financovania všetkých zákonných potrieb  Košického samosprávneho kraja a skvalitňovanie jeho  činnosti pri realizácii úloh spojených s príslušnou realizáciou finančne náročných projektov prierezovo v rámci kompetencií Košickom samosprávneho kraja. Kontrolná a revízna činnosť spojená s dodržiavaním zákonných noriem pre narábaní s finančnými a nefinančnými zdrojmi.
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
    
 5. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania
  Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.
  Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:
  1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (prehľad platnej legislatívy na úseku verejných financií, rozpočtu, správy majetku a preneseného výkonu štátnej správy, znalostí v oblasti výkonu samosprávy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí. Výberová komisia pre písomnú časť pozostáva z 3 členov.
  2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť  pozostáva z 5 členov.

   Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou časťou,v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.
    
 6. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov
  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 11.1.2019 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Právne a personálne oddelenie, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci odboru financií KSK - neotvárať“.
   
 7. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania
  Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
   
 8. Iné
  Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú písomnú a ústnu časť v zmysle článku V. budú vyzvaní na verejnú prezentáciu svojich odborných znalostí a manažérskych schopností. Verejná prezentácia uchádzačov sa uskutoční za prítomnosti verejnosti.
   

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.11.2018 11:00
Upravené: 13.05.2022 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001