Výberové konanie na učiteľa s aprobáciou biológia

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (maximálne 19 hodín týždenne) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky s nástupom od 8. 2. 2021.

Pracovná pozícia:

 • učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou BIOLÓGIA (BIO-CHE)

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Odmeňovanie:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

Požadované doklady:

 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Kontakt:

 • e-mail: gsobrance@gsobrance.sk
 • telefón: 056/652 24 64; 056/652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte do 3. 2. 2021 do 12.00 hod. na adresu školy:

Gymnázium
Kpt. Nálepku 6
073 01 Sobrance

Autor/zdroj: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.01.2021 15:36
Upravené: 22.01.2021 15:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001