Výberové konanie na funkcie riaditeľov stredných škôl

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice; Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice; Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konaniena obsadenie funkcie riaditeľov týchto stredných škôl

 • Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
 • Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
 • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. absolvovanie I. atestácie,
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 4. bezúhonnosť,
 5. zdravotná spôsobilosť.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. pedagogická prax na podobnom type školy
 2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 3. osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 4. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 5. znalosť cudzích jazykov

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z.z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 15.10.2013 do 13.00 hod. na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 30.09.2013 14:30
Upravené: 01.10.2013 08:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001