Výberové konanie na riaditeľov škôl a školských zariadení

Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice, Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca, Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, Stredná odborná škola, Prakovce 282, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou.

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení:

 • Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
 • Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca
 • Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice
 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
 • Stredná odborná škola, Prakovce 282
 • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
 • Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

za týchto podmienok:
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 2. absolvovanie I. atestácie
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 1. pedagogická prax na podobnom type školy/školského zariadenia
 2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 3. osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 4. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 5. znalosť cudzích jazykov

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z.z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 31.10.2012 do 13.00 hod. na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 06:00
Upravené: 17.04.2013 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001