Výberové konanie na riaditeľov škôl a školských zariadení

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves; Gymnázium, Trebišovská 12, Košice; Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves; Stredná odborná škola J. Szakayho, Grešákova 1, Košice; Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice; Školský internát, Medická 2, Košice.

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na na obsadenie funkcie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení:

 • Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
 • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
 • Stredná odborná škola J. Szakayho, Grešákova 1, Košice
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
 • Školský internát, Medická 2, Košice

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 1. absolvovanie I. atestácie
 2. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 3. bezúhonnosť
 4. zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 1. pedagogická prax na podobnom type školy/školského zariadenia
 2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 3. osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 4. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 5. znalosť cudzích jazykov

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z.z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 03.05.2013 do 13.00 hod. na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2013 06:00
Upravené: 17.04.2013 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001