Výberové konanie na riaditeľa VIA LUX

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, so sídlom Andraščíkova 2, 040 17 Košice, IČO: 00696854
 • Názov pracovného miesta: riaditeľ VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
 • Miesto výkonu práce: VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (11.platová trieda) v znení nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z.: základná zložka min. 549,50 €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • min. 3 ročná prax na riadiacej pozícii
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • základný prehľad platnej legislatívy ( zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov).

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov a skvalitňovanie jeho činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia osoby uchádzača, prezentácia vypracovaného projektu a odpovede na otázky členov výberovej komisie). Výberová komisia pozostáva z piatich členov.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 24.10.2018  vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ VIA LUX –DSS a ZpS“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2, písm. h) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania za riaditeľa VIA LUX – Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2018 09:00
Upravené: 17.05.2022 15:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001