Výberové konanie na riaditeľa Správy ciest KSK

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho Kraja, so sídlom Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777
 • Názov pracovného miesta: riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja
 • Miesto výkonu práce: Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (13.platová trieda) v znení nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:
(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda 13.
1 do 2 619,00
2 do 4 645,00
3 do 6 670,00
4 do 9 693,50
5 do 12 717,50
6 do 15 743,00
7 do 18 768,00
8 do 21 791,50
9 do 24 816,00
10 do 28 840,50
11 do 32 866,50
12 nad 32 889,50

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (technického, ekonomického alebo právnického zamerania),
 • min. 3 ročná prax na riadiacej pozícii v orgáne verejnej správy vykonávajúcej správu a údržbu cestnej infraštruktúry,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • základný prehľad platnej legislatívy ( zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní),

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania Správy ciest Košického samosprávneho kraja a skvalitňovanie jej činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov s prihliadnutím na možnosti získavania vlastných príjmov
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:

 1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (prehľad platnej legislatívy na úseku dopravy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 66 % úspešnosť odpovedí.
 2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pozostáva z piatich členov.
  Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou časťou, v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 7.9.2018 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ SC KSK -neotvárať“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2, písm. h) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania na riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.

Autor/zdroj: JUDr. Jarmila Zvarová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.08.2018 10:00
Upravené: 06.12.2021 16:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001