Výberové konanie na riaditeľa organizácie LUMEN

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov, IČO: 00035777
 • Názov pracovného miesta: riaditeľ LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 • Miesto výkonu práce: LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1701/1, 075 01 Trebišov
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (8.platová trieda): základná zložka min. 806,- €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • min. 3 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a skvalitňovanie jeho činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:

 1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Výberová komisia pre písomnú časť je zložená z 3 členov.
 2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť je zložená z 5 členov. Z priebehu ústnej časti bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 31.12.2019 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť
do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ LUMEN – NEOTVÁRAŤ“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV. výberová komisia písomne pozve
na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

 • Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2, písm. h) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania na riaditeľa LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.
 • Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.11.2019 09:17
Upravené: 13.05.2022 08:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001