Výberové konanie na referenta pre informovanie a komunikáciu

Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta referentov pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra.

a) kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

b) iné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • klientsky orientovaný prístup,

c) výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014-2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020.
 • odborná prax v dĺžke minimálne jedného roka v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom, príp. referenciou,
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa,
 • skúsenosti v komunikačnej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka alebo iného cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni.

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný životopis
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • motivačný list

Žiadosť o účasť na výberovom konaní musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, ORRÚPaŽP IPC - Neotvárať“ na adresu: Košický samosprávny kraj, Odbor personálnej práce a odmeňovania, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice tak, aby bola doručená najneskôr dňa 31.7.2016. O termíne a mieste konania výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Výsledok výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.07.2016 13:57
Upravené: 25.08.2016 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001