Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len EZÚS Via Carpatia) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia.

Názov zamestnávateľa: EZÚS Via Carpatia
Adresa: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice
Obsadzovaná funkcia: referent sekretariátu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o.
Miesto výkonu práce: na sídle EZÚS Via Carpatia
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. alebo II. stupňa
 2. Jazykové znalosti:
  - slovenský jazyk - aktívne (slovom aj písmom)
  - anglický jazyk - aktívne (slovom aj písmom)
  - maďarský jazyk - veľká výhoda
  - nemecký jazyk - výhoda
 3. Počítačové znalosti – používateľ
  - Microsoft Word – pokročilý
  - Microsoft Excel – pokročilý
  - Microsoft Outlook – pokročilý
  - Internet (e-mail, www) – pokročilý
  - PowerPoint - pokročilý
 4. Znalosť v oblasti implementácie projektov z fondov EÚ
 5. Vyžaduje sa znalosť územia KSK a BAZ župy (územie na ktorom EZÚS Via Carpatia pôsobí – základné znalosti ekonomické, kultúrne, sociálne, oblasť verejnej správy)
 6. Bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 1. schopnosť samostatne pracovať,
 2. ochota a vysoké pracovné nasadenie,
 3. dobré komunikačné schopnosti, reprezentatívne vystupovanie,
 4. silná orientácia na dosahovanie cieľov,
 5. strategické myslenie,
 6. skúsenosť v oblasti administratívy,
 7. zodpovedný a spoľahlivý prístup.

Uchádzač predloží písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne v maďarskom jazyku,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania),
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou alebo osobne na adresu: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia – Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do dňa 15.03.2016 (vrátane).
Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: EZÚS Via Carpatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2016 10:29
Upravené: 17.02.2016 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001