Výberové konanie na pozíciu učiteľ anglického jazyka

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: učiteľ anglického jazyka.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a literatúra

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • overené kópie dokladov o vzdelaní
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania

Iné kritéria a požiadavky:

  • znalosť práce s PC
  • komunikatívnosť

Termín a miesto podania prihlášky:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 24.06.2016 na riaditeľstvo Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice.
Obálku označte heslom „Výberové konanie G a ZŠ“.
Uchádzači spĺňajúci, požadované podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2016 od 09,00 hod. do 14,00 hod.

Termín nástupu do pracovného pomeru: 01.09.2016

Autor/zdroj: Mgr. Csurkó Eva, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2016 16:00
Upravené: 15.06.2016 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001