Výberové konanie na obsadenie funkcií riaditeľov

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa týchto škôl:

 • Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
 • Gymnázium, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
 • Školský internát, Považská 7, Košice
 • Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • absolvovanie I. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogická prax na podobnom type školy
 • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • znalosť cudzích jazykov

Odmeňovanie:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej  1.016,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 30. 09. 2019 do 13.00 hod. na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Zápisnice z výberových konaní:

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2019 07:00
Upravené: 05.01.2023 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001