Výberové konanie na miesto riaditeľa/ riaditeľku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom a maďarská župa Borsod-Abaúj-Zemplén zastúpený Dr. Rolandom Mengyim, predsedom, ako zakladatelia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len EZÚS Via Carpatia) vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa EZÚS Via Carpatia.

Názov zamestnávateľa: EZÚS Via Carpatia
Adresa: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice
Obsadzovaná funkcia: riaditeľ / riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s r.o.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. Jazykové znalosti:
  • maďarský jazyk – aktívne (slovom aj písmom) – nevyhnutná podmienka
  • slovenský jazyk - aktívne (slovom aj písmom) – nevyhnutná podmienka
  • anglický jazyk - aktívne ( slovom aj písmom ) – nevyhnutná podmienka
  • nemecký jazyk - výhoda
 3. Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Word – pokročilý
  • Microsoft Excel – pokročilý
  • Microsoft Outlook – pokročilý
  • Internet (e-mail, www) – pokročilý
  • PowerPoint - pokročilý
 4. Vodičské oprávnenie – skupina B
 5. Minimálne 3 roky praxe v implementácií projektov z fondov EÚ
 6. Vyžaduje sa znalosť územia KSK a BAZ župy (územie na ktorom EZÚS Via Carpatia pôsobí – základné znalosti ekonomické, kultúrne, sociálne, oblasť verejnej správy)
 7. Bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné schopnosti
 2. vysoké nasadenie, motivácia
 3. veľmi dobré komunikačné schopnosti, reprezentatívne vystupovanie
 4. prax v príprave a realizácií stratégií regionálneho rozvoja
 5. silná orientácia na dosahovanie cieľov, obchodné myslenie
 6. prax v riadení tímov minimálne 3 roky

Uchádzač predloží písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a maďarskom jazyku,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania)
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte do podateľne Úradu Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja plánovania a implementácie projektov, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice alebo poštou na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja plánovania a implementácie projektov, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – riaditeľ EZÚS Via Carpatia – Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 15.05.2013

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Úradu Košického samosprávneho kraja.

Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj ďalšie požadované predpoklady, iné kritériá a požiadavky a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovatelia výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Košiciach, 24. apríl 2013

Oznámenie o vyhlásení výberového konania je zverejnené aj na webovej stránke: http://www.baz.hu/news_baz.php?article=1282&page=0

Autor/zdroj: Tünde Peczeová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.04.2013 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001