Výberové konanie na hospodárku školy

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hospodárky školy.

Identifikátor výberového konania: VK/2021/HŠ-1

Škola: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
Sídlo školy: A.Hronca 1, 048 01 Rožňava

Druh výberového konania: užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 07:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
 • Pracovný pomer: na dobu zastupovania počas materskej dovolenky
 • Termín nástupu: 15.09.2021

Informácie o obsadzovanom mieste

Organizačný útvar: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava, A.Hronca 1, 048 01 Rožňava

Obsadzované miesto vo funkcii: Hospodárka školy

Najnáročnejšia činnosť

 1. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.
 2. Samostatná rozhodovacia činnosť v rámci zverených zamestnancov .

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

 1. Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami školy.
 2. Vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov.

Pravidelné miesto výkonu práce: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, A.Hronca 1, 048 01  Rožňava

Profil uchádzača

Predpoklady

 • ovládanie problematiky školskej legislatívy,
 • znalosť zákonov o účtovníctve,
 • zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • ovládanie daňových zákonov,
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie/ vysokoškolské vzdelanie

Osobitný kvalifikačný predpoklad: Znalosť práce v účtovnom programe WinIbeu.

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky: empatia, morálne predpoklady, minimálna požadovaná prax

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná).
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).
 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe
  je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.ň
 • v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu: skola@gymrv.edu.sk

Dátum vyhlásenia výberového konania: 03.08.2021

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 18.08.2021

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: skola@gymrv.edu.sk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe:
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
A.Hronca 1
048 01  Rožňava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 23.- 25.august 2021

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné: V prípade, ak sa uchádzač prihlási do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v listinnej podobe, žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 3 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Kontaktná osoba

PaedDr. Katarína Adamková

Telefónne číslo:
+421/58/7324503
+421/911/180846

Autor/zdroj: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.08.2021 12:38
Upravené: 03.08.2021 12:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001