Výberové konanie na funkcie riaditeľa školy

Na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a  ustanovenia  § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na  obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a  služieb na vidieku, Kukučínova 23,Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 1. absolvovanie I. atestácie
 2. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 3. bezúhonnosť
 4. zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 1. pedagogická prax na podobnom type školy
 2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 3. osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 4. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 5. znalosť cudzích jazykov

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a  duševnej spôsobilosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 20.04.2012 do 13.00 hod. na adresu:

 • Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.04.2012 06:00
Upravené: 17.04.2013 15:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001