Výberové konanie na ekonóma v zariadení sociálnych služieb

ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: ekonóm v zariadení sociálnych služieb.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ONDAVA – Domov sociálnych služieb so sídlom v Rakovci nad Ondavou 45, 072 03.
 • Názov pracovného miesta:   „ekonóm“.
 • Popis pracovných činnosti: komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a  financovania, komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie.
 • Termín nástupu: 01.12.2019
 • Miesto výkonu práce: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03.
 • Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (8. platová trieda) tarifný plat min. 814,50 €, zvýšený o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore účtovníctvo, ekonomika.
 • Pokročilá úroveň práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).
 • Znalosť právnych noriem v znení neskorších predpisov:
  • zákon č. 431/2002 Z.z  o účtovníctve,
  • opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
  • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite,
  • zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici,
  • zákon č. 343/2015 Z,z, o verejnom obstarávaní,
 • Minimálne 3 ročná prax v požadovanom odbore.

III. Iné kritéria a požiadavky

 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Bezúhonnosť.
 • Dôveryhodnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a samostatnosť.   

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3  mesiace).
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia profesijného životopisu a odpovede na otázky členov výberovej komisie).

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa  tak, aby boli doručené najneskôr dňa 20.10.2019 do 11.00 hod. na adresu: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením  dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Autor/zdroj: ONDAVA-Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.09.2019 16:00
Upravené: 26.09.2019 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001