Vedúci/vedúca úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie

Štatutárny zástupca IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce, so sídlom Prakovce Breziny 264, IČO :00691933 podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vedúceho zamestnanca „Vedúci/vedúca úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie“.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov:

 1. Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
 2. minimálne 3 ročná prax v odbore sociálna práca,
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
    

Iné kritériá a požiadavky:

 1. Zdravotná spôsobilosť,
 2. organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti, znalosť právnych noriem z oblasti sociálnych služieb, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon .č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27. apríla 2016,
 3. aktívna práce s PC,
 4. splnenie osobných a morálnych predpokladov na požadované miesto:
  zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, asertívne konanie a vystupovanie, pozitívny prístup k ľuďom odkázaných na pomoc iných, schopnosť tvorby projektov a participácii na ich realizácii, schopnosť zvládať záťažové situácie, bezúhonnosť, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôveryhodnosť.
    

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej a riadiacej praxe uchádzača,
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej  spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v požadovaných dokladoch,
 • presná adresa pre doručenie písomností a telefonický kontakt, v prípade výberového konania on-line, mailovu adresu.

Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne).

Odmeňovanie:
Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 07 (min. 973,00 €) + zákonné navýšenie a zákonné príplatky. Platový stupeň sa stanoví podľa počtu odpracovaných rokov – započítateľnej praxe.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti.

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou, osobne, alebo e-mailom najneskôr: 18. augusta 2023, do 14.00 hod. (rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Obálku označte: "Výberové konanie – Neotvárať"

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Uchádzačom, ktorí splnia všetky vyhlasovateľom výberového konania stanovené požiadavky, predpoklady a doklady, bude termín a miesto výberového konania oznámené 7 dní pred jeho konaním.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
E-mail
: dss.prakovce@nextra.sk,
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Janka Bodnárová, poverená riadením IDEA- DSS

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracované v súlade s čl. 6 ods 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracovania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie . Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracovávaním osobných údajov podľa článku 6 ods. Písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.07.2023 14:31
Upravené: 27.07.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001