Vedúci/vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľského úseku

Štatutárny zástupca IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce, so sídlom Prakovce 264, IČO :00691933 podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúci/vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľského úseku.

Základné informácie:
Miesto výkonu práce: IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce so sídlom Prakovce 264
Pracovný pomer: na dobu neurčitú , rozsah týždenného pracovného času: 37,5 h.
Platové podmienky: výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (7. platová trieda) základná zložka min. 826,50 €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie.

Požadované kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Iné kritéria a požiadavky

 • Registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek
 • Splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
 • Odborná prax najmenej 3 roky
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
 • Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie vedúceho zamestnanca

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Overené kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní, registrácie v SKSaPA
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v požadovaných dokladoch,
 • Presná adresa pre doručenie písomností , prípadne e-mailová adresa a telefonický kontakt
 • Písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne).

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jolana Pisková

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania
Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie bude pozostávať z praktickej a ústnej časti.
Výberová komisia má nepárny počet.

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania:  23. 12. 2022
Osobné doručenie: v sídle zariadenia  v pracovných dňoch od 8.00 h do 14.00 h
Poštou na adresu: IDEA-Domov sociálnych služieb, Prakovce 264, PSČ: 05562
(rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Obálku označte: „Výberové konanie vedúci/vedúca OŠE-OPA úseku  – Neotvárať„
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady alebo tieto spĺňajú len čiastočne.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania
Uchádzača, ktorý splnil kvalifikačné a ostatné požiadavky výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracovávaním osobných údajov podľa článku 6 odst. Písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2022 12:23
Upravené: 30.11.2022 12:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001