Vedúci úseku Služby včasnej intervencie / špeciálny pedagóg

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci úseku Služby včasnej intervencie / špeciálny pedagóg.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č.2, 071 01 Michalovce.
 • Názov pracovného miesta:   „Vedúci úseku Služby včasnej intervencie/špeciálny pedagóg“.
 • Pracovná pozícia je obsadzovaná na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 • Úväzok: 100%
 • Termín nástupu: 01.02.2023
 • Miesto výkonu práce: Anima – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.
 • Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7-9 plat. trieda v závislosti od pedagogického vzdelania - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 1 070 EUR, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, príplatok za riadenie.

Popis pracovných činnosti:

 • Služba včasnej intervencie - podpora rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom vo veku od 0 - 7 rokov. Dlhodobé sprevádzanie rodín v sťaženej životnej situácii, komplexná stimulácia vývinu dieťaťa, psychoterapeutická starostlivosť v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami zariadenia. Práca vykonávaná terénnou a ambulantnou formou.
 • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.
 • vedúci zamestnanec SVI – koordinuje a riadi zamestnancov na tomto úseku a zodpovedá za chod úseku

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
 • Minimálne 2 ročná prax v požadovanom odbore.
 • Znalosť práce  s PC (Word, Excel, Internet)

III. Iné kritéria a požiadavky

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce – telesná a duševná spôsobilosť
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz skupiny B

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3  mesiace).
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia profesijného životopisu a odpovede na otázky členov výberovej komisie).

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa  tak, aby boli doručené najneskôr dňa 05.1.2023 do 15:00 hod. na adresu: ANIMA - Domov sociálnych služieb, 071 01 Michalovce.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením  dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Potrebné dokumenty je možné poslať aj emailom na adresu info@animadss.sk a dodatočne poštou listom na adresu uvedenú vyššie. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači písomne oboznámení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Oznámenie výsledku výberového konania

 

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2022 13:38
Upravené: 24.01.2023 15:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001