Vedúci stravovacieho úseku

SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava v súlade s § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci stravovacieho úseku

I. Základné informácie pre záujemcov:

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, IČO: 00695327
 • Názov pracovného miesta: vedúci stravovacieho úseku
 • Miesto výkonu práce: SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, 048 01Rožňava
 • Mzdové podmienky: v zmysle zákona č.  553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základná zložka min. 763,00 Eur zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie  a osobný príplatok.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník,
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore  asistent výživy/nutričný terapeut,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore nutričný terapeut,
 • min. 3 ročná prax na úseku spoločného stravovania,
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • MS Outlook - pokročilý
 • práca v IS Cygnus výhodou
 • orientácia vo výžive seniorov výhodou
 • všeobecný prehľad o zákonoch (zákon o sociálnych službách, vyhláška 533/2007, zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce)

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme.
 • bezúhonnosť,
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • organizovanie a plánovanie práce,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
 • vedenie ľudí,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie

IV. Zoznam požadovaných podkladov

 • písomná prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon daného povolania
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  potreby výberového konania

Písomná prihláška do výberového konania spolu s vyššie uvedenými prílohami musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov zariadenia – Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 21. 7. 2023 do 14.00 hod. na adresu: SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, 048 01  Rožňava.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní emailom.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Autor/zdroj: SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2023 13:40
Upravené: 10.08.2023 12:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001