Vedúci stravovacieho úseku / kuchár

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci stravovacieho úseku / kuchár.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb so sídlom v Michalovciach, A. Kmeťa č.2, 071 01.
 • Názov pracovného miesta:   „vedúci stravovacieho úseku/kuchár“.
 • Úväzok:
  - vedúci stravovacieho úseku v rozsahu 50%,
  - kuchár v rozsahu 50%
 • Popis pracovných činnosti: Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň. Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z vopred  spracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
 • Termín nástupu: 01.03.2022
 • Miesto výkonu práce: Anima – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.
 • Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (5. platová trieda) tarifný plat min. 692 €, zvýšený o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania
 • Znalosť práce práce s PC (Word, Excel, Internet).
 • Minimálne 1 ročná prax v požadovanom odbore.
 • Zdravotný preukaz pre práce s potravinami

III. Iné kritéria a požiadavky

 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Bezúhonnosť.
 • Dôveryhodnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a samostatnosť.  

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3  mesiace).
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia profesijného životopisu a odpovede na otázky členov výberovej komisie).

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa  tak, aby boli doručené najneskôr dňa 11.2.2022 do 15:00 hod. na adresu: ANIMA -Domov sociálnych služieb, 071 01 Michalovce.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením  dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Potrebné dokumenty je možné poslať aj emailom na adresu info@animadss.sk a dodatočne poštou listom na adresu uvedenú vyššie. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači písomne oboznámení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.01.2022 15:39
Upravené: 19.01.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001