Vedúci školských dielní

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná54, 045 01 Moldava n/Bodvou vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto: Vedúci školských dielní.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov v odbore mechanizácia, alebo strojárenstvo, doprava a logistika,
 • VŠ II stupňa v zmysle § 34, zákona č.317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • stručná koncepcia rozvoja školy
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 10 zákona č.317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • minimálne 5 ročná prax v odbore mechanizácia, alebo strojárenstvo, doprava a logistika
 • znalosť práce na PC
 • riadiace, komunikačné a organizačné práce

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr dňa 20.08.2015 do 1200 hod. na adresu:
Strednej odbornej školy- Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie na miesto vedúceho školských dielní“

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.07.2015 06:00
Upravené: 22.07.2015 13:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001