Vedúci Odboru správy majetku

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: vedúci Odboru správy majetku

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Názov pracovného miesta: vedúci Odboru správy majetku
 • Miesto výkonu práce: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • Výška mzdy: 2 000,- Eur mesačne

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • min. 2 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • prehľad v oblasti správy majetku,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • znalosť zákonov:
  • zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s majetkom VÚC, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania odboru Správy majetku,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:

 1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s majetkom VÚC, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladom postúpenia na ústnu časť výberového konania je minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Výberová komisia pre písomnú časť je zložená z 3 členov.
 1. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť  pozostáva z 5 členov. Predpokladom úspešného absolvovania ústnej časti výberového konania je dosiahnutie minimálne 70 % bodov z celkového počtu bodov udeľovaných výberovou komisiou. Z priebehu ústnej časti bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam a on-line prenos.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 10.7.2020  vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci Odboru správy majetku  - neotvárať“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

 • Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2020 11:41
Upravené: 17.05.2022 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001