Vedúca výchovy a sociálnej rehabilitácie

IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: „Vedúca výchovy a sociálnej rehabilitácie“.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov:

 1. Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
 2. minimálne 3 ročná prax v odbore sociálna práca,
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Iné kritériá a požiadavky:

 1. Zdravotná spôsobilosť,
 2. Organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti,
 3. znalosť právnych noriem z oblasti sociálnych služieb, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27. apríla 2016,
 4. aktívna práca s PC,
 5. splnenie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto:
  zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, asertívne konanie a vystupovanie, pozitívny prístup k ľudom odkázaných na pomoc iných, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii, schopnosť zvládať záťažové situácie, bezúhonnosť, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôveryhodnosť ....

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v požadovaných dokladoch,
 • presná adresa pre doručenie písomností a telefonický kontakt
 • písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)

Odmeňovanie:

Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 07 + zákonné navýšenie a zákonné príplatky.
Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti.

Lehota na podanie žiadosti s požadovanými dokladmi:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou, osobne, alebo e-mailom najneskôr dňa: 16. 02. 2022 v čase do 15,00 hod označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ (rozhodujúcim pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke)

Na adresu:

IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62  Prakovce
mailova adresa: dssprakovce@nextra.sk

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady alebo tieto spĺňajú len čiastočne alebo nepredložili všetky dokumenty potrebné k zaradeniu uchádzača do výberového konania, alebo ich predložili len čiastočne.

Uchádzačom, ktorí splnia všetky vyhlasovateľom výberového konania stanovené požiadavky, predpoklady a doklady, bude termín a miesto výberového konania písomne oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jolana Pisková, Alžbeta Leitnerová

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracovávaním osobných údajov podľa článku 6 odst. Písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 14:05
Upravené: 31.01.2022 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001