Správca Nadácie Košického samosprávneho kraja

Nadácia Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: Správca Nadácie Košického samosprávneho kraja.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Názov pracovného miesta: Správca Nadácie  Košického samosprávneho kraja
 • Miesto výkonu práce: Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice
 • Výška mzdy: od 1 300,- Eur/mesačne

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na humanitné vedy,
 • prax v neziskovom sektore min. 3 roky,
 • prax na riadiacej pozícii min. 1 rok,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, internet.
 • základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení).

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania Nadácie Košického samosprávneho kraja,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o riadiacej praxi.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva ústnej časti:
Ústna časť pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť  je zložená z 3 členov.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 20.3.2024 vrátane na adresu Nadácia Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie – správca nadácie KSK -neotvárať“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.02.2024 11:01
Upravené: 21.02.2024 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001