Riaditeľ úseku realizácie stavieb

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: riaditeľ úseku realizácie stavieb.

I. Základné informácie pre záujemcov:

 • Názov pracovného miesta: riaditeľ úseku realizácie stavieb
 • Miesto výkonu práce: Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 • od 2 000,00 EUR/mesiac
  výška mzdy je súčtom tarifného platu (8. platová trieda - od 1076,00 € do 1291,00 €) + osobného príplatku (od 0 do 1291,00 €) + príplatku za riadenie  od 0 do 100,00 €  v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Výška mzdy závisí od skúsenosti a praxe vybraného uchádzača.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru
 • min. 2 – ročná prax na riadiacej pozícii
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy (najmä nevyhnutná znalosť zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • základný prehľad platnej legislatívy ( zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

III. Iné kritéria a požiadavky:

 • prax vo verejnej správe výhodou
 • bezúhonnosť
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce
 • schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií
 • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
 • analytické zmýšľanie
 • výborný time management
 • skúsenosti s vedením a budovaním tímu, motivačný prístup
 • precíznosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita
 • riadiace a podnikateľské myslenie
 • aktívne ovládanie práce na PC (MS Office, Outlook, Internet)

IV. Informácie o pracovnom mieste:

 • riadenie a koordinácia úseku realizácie stavieb,
 • zodpovednosť za proces prípravy a realizácie stavieb, za posudzovanie technických riešení vo všetkých fázach realizácie stavieb, za kontrolu výkonu prác a činností počas realizácie stavieb,
 • zodpovednosť za kompletnú dozornú a kontrolnú činnosť stavebných prác, za preberanie zrealizovaných stavieb, vrátane účasti na preberacích a kolaudačných konaniach,
 • koordinácia aktivít v súlade s platným schváleným harmonogramom realizácie stavieb, kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu vrátane príslušnej dokumentácie
 • spracovanie podkladov o stave realizácie stavieb v súlade s platným schváleným harmonogramom realizácie stavieb
 • zodpovednosť za legislatívne zmeny, požiadavky a dodržiavanie predpisov,
 • tvorba celkovej stratégie zvereného úseku, tvorba interných smerníc a ich aplikácia v praxi,
 • plnenie stanovených cieľov, maximalizácia návratnosti vložených investícií, zvýšenie produktivity práce riadených zamestnancov,

V. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti s presným popisom praxe,
 • fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú).

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie – Riaditeľ úseku realizácie stavieb – NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01  Košice, alebo osobne do podateľne Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01  Košice alebo elektronickou poštou na adresu: personalne@scksk.sk, do 24.05.2024 do 11:00 hod..

Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nemusia byť zaradené do výberového konania.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou emailom najmenej 7 dní pred začatím výberového konania s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Správa ciest KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2024 14:26
Upravené: 14.05.2024 14:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001