Riaditeľ Spišského kultúrneho centra a knižnice

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ Spišského kultúrneho centra a knižnice.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Spišské kultúrne centrum a knižnica, so sídlom Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297889.
 • Názov pracovného miesta: riaditeľ Spišského kultúrneho centra a knižnice.
 • Miesto výkonu práce: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01  Spišská Nová Ves.
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. , ktorý sa ustanovujú katalógy činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, 8. platová trieda: základná zložka min. 887,- €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.  

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – preferencia v oblasti humanitných alebo  spoločenských vied,
 2. prax na riadiacej pozícii minimálne 1 rok,
 3. ovládanie práce s PC – Microsoft Office úroveň pokročilý, Internet,
 4. znalosť zákonov a právnych  predpisov v oblasti kultúry, s osobitným dôrazom na zákon č.189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 126/2015 Z. z o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.,  základný prehľad o zákonoch: zákon  č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,  zákon č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov.
    

III. Iné kritéria a požiadavky

 1. predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 2. bezúhonnosť,
 3. riadiace/manažérske schopnosti a skúsenosti,
 4. všeobecný rozhľad v oblasti kultúry,
 5. prehľad a skúsenosti s grantovými projektmi, dotačnými schémami,
 6. znalosť cudzieho jazyka,
 7. osobnostné a morálne predpoklady,
 8. schopnosť pracovať v tíme a viesť tím,
 9. samostatnosť,
 10. organizačné zručnosti,
 11. uvažovanie v súvislostiach,
 12. schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 13. precíznosť, dôslednosť,
 14. komunikatívnosť, asertivita
 15. schopnosť zvládať záťažové situácie,
 16. diskrétnosť.
    

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 1. štruktúrovaný profesijný životopis,
 2. fotokópie dokladov o vzdelaní,
 3. doklady preukazujúce riadiace schopnosti príp. skúsenosti (referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.),
 4. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Spišského kultúrneho centra a knižnice,
 5. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, e-mailový kontakt, telefónne číslo, uchádzač je povinný uviesť všetky kontaktné údaje).
    

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:

 1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 126/2015 Z. z o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., a zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákon č.552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,                   v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov).
  Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti.
 2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného zámeru a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť je zložená z 5 členov. Predpokladom úspešného absolvovania ústnej časti výberového konania je dosiahnutie minimálne 70 % bodov z celkového počtu bodov udeľovaných výberovou komisiou.
  Z priebehu ústnej časti bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam a on-line prenos.
    

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 10.3.2022 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ Spišského kultúrneho centra a knižnice - NEOTVÁRAŤ“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

 • Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania na riaditeľa Spišského kultúrneho centra a knižnice na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.
 • Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2022 09:51
Upravené: 07.07.2022 15:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001