Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • absolvovanie I. atestácie,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na podobnom type školy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • stručná koncepcia rozvoja školy,
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 16 zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Iné kritéria a požiadavky:

 • pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage,
 • skúsenosť so spracovaním dochádzky pedagogických zamestnancov,
 • dôkladná znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre školu umeleckého priemyslu pre skupinu študijných odborov 86 Umenie a umelecko-remeselná tvorba III,
 • skúsenosti s preklápaním štátneho vzdelávacie programu do školského vzdelávacieho programu,
 • skúsenosť s tvorbou rozvrhu hodín na strednej škole,
 • prax v oblasti riadenia a implementácie projektov,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Odmeňovanie

Plat zamestnanca bude stanovený podľa zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 01.01.2020.

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť, neotvárať!“ najneskôr dňa 21.01.2022 do 12:00 hod na adresu:
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová Email.: ekonom@supke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 21.01.2022. do 12:00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2021 10:55
Upravené: 21.12.2021 08:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001