Riaditeľ Školského internátu Medická 2, Košice

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia: Školský internát, Medická 2, Košice

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s §10 ods. 1, §11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec
 3. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť
 6. ovládanie štátneho jazyka
    

Iné kritériá a požiadavky:

 1. pedagogická prax na podobnom type školského zariadenia
 2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 3. osobnostné a morálne predpoklady
 4. znalosť cudzích jazykov
    

Odmeňovanie:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej  915,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
 • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 16 zák. č. 138/2019 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nebol odvolaný podľa §3 ods. 7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.  

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školského zariadenia Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 19.04.2022 do 14.00 hod. na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2022 10:09
Upravené: 08.06.2022 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001